خرید و دانلود کتاب Adaptability Through Dynamic Capabilities : How Management Can Recognize Opportunities and Threats

[ad_1]

این کتاب تئوری ها و چارچوب هایی را برای پرداختن به سازگاری شرکت ها و مزیت رقابتی پایدار (از جمله قابلیت های پویا) مورد بحث قرار می دهد. این کار مفاهیمی را ارائه می دهد که قابلیت های پویا را عملی تر می کند و راهنمایی برای مدیران و محققان در مورد چگونگی توسعه و حفظ رقابت پایدار است. بنابراین ، تمرکز بر ادراک ، یعنی توانایی شرکت در شناسایی فرصت ها و تهدیدات در محیط خود و تأثیر آن بر موفقیت مالی شرکت است. بینش های حاصل از این کار توجه مدیران را از یک دیدگاه مبتنی بر منابع ساکن تر به چشم انداز قابلیت پویای شرکت سوق می دهد.

[ad_2]

source link