خرید و دانلود کتاب Labour Market Participation in India : A Region- and Gender-Specific Study

[ad_1]

این کتاب بر میزان مشارکت نیروی کار مبتنی بر جنسیت در هر منطقه از هند تمرکز دارد و مهمترین عوامل تعیین کننده آن را مشخص می کند. قبل از تمرکز بر زمینه هند ، ابتدا نرخ مشارکت کشورهای مختلف در منطقه آسیا و اقیانوسیه را بررسی کرد. جای تعجب نیست که مطالعات نشان داده است که میزان بروز زنان در منطقه به طور قابل توجهی کمتر از مردان است. تفاوت بین مناطق شهری و روستایی آشکارتر است و تفاوت بین ایالتی زنان بیشتر از مردان است. حتی در شهرهای بزرگ ، با وجود سطح تحصیلات عالی ، میزان مشارکت زنان در بازار کار همچنان کمتر از مناطق روستایی است. با این حال ، از نظر تفاوت فضا (روستایی / شهری / شهری) ، تأثیر زیرساخت ها ، آموزش ، بهداشت و شهرنشینی بر مشارکت نیروی کار هر دو جنس بسیار متفاوت است. به طور کلی ، این مطالعه این دیدگاه را تقویت می کند که مشارکت زنان در فعالیت های تولیدی تأثیر مثبت مضاعفی دارد. این نه تنها درآمد خانواده را افزایش می دهد ، بلکه به رفاه خانواده نیز کمک می کند. از منظر سیاست ، این یافته ها مهم هستند زیرا تأیید شده است که متغیرهای مختلف زیرساختی می توانند مشارکت و بهره وری نیروی کار را افزایش دهند. بنابراین ، این کتاب نه تنها برای محققان ، بلکه برای سازمان های غیردولتی و سیاست گذاران نیز یک منبع ارزشمند فراهم می کند.

[ad_2]

source link