دانلود کتاب A Book for the Hammock

[ad_1]

متن: “این یک بعد از ظهر درخشان بود. به نظر می رسید که خورشید در آب مانند یک پرده نقره ای براق در هوا معلق است ، و آسمان آبی را کم رنگ می کند ، و باعث می شود یک رنگ ضعیف آبی ضعیف نشان دهد. نسیم از آنجا عبور کرد. با این حال ، کاملاً باد این کشتی به طور مداوم گوش های من را سوراخ می کند ، باد گوش های من را فرا می گیرد و دم مانند آب جوشانی در پای آب مروارید بلند ، عقب را گرد می کند. در منطقه درز تهویه شده که محل اتصال دریا و آسمان در داخل است چرخ دنده کوچک سفید و درخشان مانند اسب کوچک چوبی است. من لنز تلسکوپ را از دور مانند پارچه ای پری مانند ، براق و بسیار ظریف صاف می کنم. روی قایق پارچه هایی که او استفاده می کند وجود دارد و این پارچه ها دارای تیرچه هستند و رونق ، کمی به باد متمایل می شود و مانند یک ستاره در آسمان آویزان می شود.

[ad_2]

source link