دانلود کتاب A Gendered Lens for Genocide Prevention :

[ad_1]

این مجموعه ویرایش شده از آثار نقش های جنسیتی ساخته شده در جامعه را نشان می دهد ، که برای جلوگیری از نسل کشی چشم انداز جنسیتی را ایجاد می کند و نقش های اجتماعی برای وقوع ، شکل گیری و جلوگیری از نسل کشی و جنایات جمعی بسیار مهم است. این جلد با استفاده از نظریه های معاصر فمینیسم ، مفهوم مردانگی ، مباحث انتقادی حقوق بین الملل و مطالعات موردی عمیق برای درک بهتر عملکرد جنسیت در مراحل مختلف روند نسل کشی و جنایات دسته جمعی ، و زمینه ای برای تحقیقات بیشتر فراهم می شود . استراتژی های جامع برای جلوگیری از نسل کشی.

[ad_2]

source link