دانلود کتاب Advanced Solutions in Diagnostics and Fault Tolerant Control :

[ad_1]

این کتاب در مورد آخرین دستاوردهای نظریه ها ، روش ها و روش های مربوط به تشخیص خطا ، سیستم های تحمل خطا و امنیت شبکه متمرکز است. هنگام در نظر گرفتن تشخیص فرایندها و سیستم های صنعتی ، نمی توان از اهمیت ایمنی روزافزون چشم پوشی کرد. در این حالت ، تشخیص به عنوان اصلی ترین اقدام برای بهبود سطح یکپارچگی ایمنی سیستم ، نقشی حیاتی دارد. بدون استفاده از روشهای تشخیص و جداسازی عیب ، اکنون دستیابی به پوشش تشخیصی ایده آل و یا عدم تخریب پذیری یکپارچگی مناسب سیستم غیرقابل تصور است. این کتاب با توجه به گستردگی و گستردگی آن ، چالشهای پیش روی محققان در زمینه طراحی سیستمها و سیستمهای تشخیص پزشکی و همچنین محققان و دانشجویان پایه در زمینه کنترل خودکار ، رباتیک ، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی خواهد بود.

[ad_2]

source link