دانلود کتاب Advances in Characterization and Analysis of Expansive Soils and Rocks : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures

[ad_1]

این حجم شامل مجموعه ای از مقالات فنی است که دو موضوع مهم تحقیقاتی در مهندسی ژئوتکنیک را پوشش می دهد: (1) خصوصیات و تصفیه خاکهای گسترده و (2) توصیف خصوصیات سنگ. دوازده مطالعه در مورد خاک های گسترده شامل تحقیق در مورد تکنیک های جدید تثبیت برای خاک های گسترده با استفاده از ترکیبات مختلف یا تکنیک های تلفیقی مکانیکی و روش های تجربی جدید برای ارزیابی عملکرد خاک های گسترده است. آنها همچنین شامل ارزیابی شرایط مرطوب برای تغییرات حجم تورم خاک ، و نقش شرایط مرزی هیدرولوژیکی در مناطق خشک است. چهار مطالعه در مورد خصوصیات سنگ شامل رفتار حرارتی – هیدرولیکی – مکانیکی سنگهای گچ ، نقش مقاومت سنگ در انفجارپذیری ، روش های تخمین غیرمستقیم مقاومت سنگ و تغییرات توزیع ایزوتوپ در سنگ های پرمین است. به طور خلاصه ، دو موضوع گسترده در این مجموعه نمایانگر چالش های محلی مهندسان ژئوتکنیک در خاورمیانه است ، اما سهم آنها می تواند به سایر نقاط جهان نیز گسترش یابد. این جلد بخشی از اقدامات اولین کنفرانس بین المللی GeoMEast و نمایشگاه زیرساخت های مدنی پایدار در مصر در سال 2017 است.

[ad_2]

source link