دانلود کتاب After Deportation : Ethnographic Perspectives

[ad_1]

این کتاب نتایج اخراج را تحلیل می کند و بر عدم موفقیت مهاجران و پناهجویان پس از اخراج متمرکز است. اگرچه بیشتر و بیشتر ادبیات در مورد بازداشت و تبعید وجود دارد ، اما تحقیقات دانشگاهی در مورد اخراج محدود است. این کتاب دانش پیرامون عواقب تعدیل و “ادغام مجدد” تبعید شدگان در به اصطلاح “کشور مادری” بازگرداندن اجباری را فراهم می کند. با تغییر در روشهای مهاجرت ، روشهای تحقیق جدید مورد نیاز است. این کتاب به ایجاد تصاویر بیشتر از محکومیت های مهاجرت کمک می کند ، و جنبه ها و روش های جدیدی را از لحاظ تئوری و تجربه به زمینه تحقیقات مهاجرتی اضافه می کند.

[ad_2]

source link