دانلود کتاب Air-Conditioned Nation Revisited

[ad_1]

“این کشور تهویه مطبوع به نمایندگی از سنگاپور یک جامعه منحصر به فرد یکپارچه با راحتی و قابلیت کنترل مرکزی است. مردم بر محیط زیست تسلط دارند ، اما آنها مجبورند هزینه های خودمختاری شخصی را بپردازند و خطر ناپایداری را دارند.” “بررسی مجدد” کشور “یک کشور است گلچین مقالات درمورد سیاست سنگاپور نوشته شده توسط چریان جورج. این مجموعه تأثیرگذار مجموعه “سنگاپور: کشور تهویه مطبوع” (2000) ، سیاست آسایش و کنترل کشور و “ناقص” سنگاپور (2017) ، سیستم دموکراتیک توسعه نیافته آن است. به منظور انطباق با بروزرسانی های آینده نسل جدید رهبران ، این نسخه از 20th Anniversary Edition of ملت مطبوع تأمل مهمی در مورد تداوم و تغییرات فرهنگ سیاسی بی نظیر سنگاپور را ارائه می دهد.

[ad_2]

source link