دانلود کتاب Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th Edition) (Pearson Series in Artifical Intelligence)

[ad_1]

جامع ترین نظریه و عمل هوش مصنوعی ، آخرین مقدمه تجدید نظر در مورد “هوش مصنوعی: روش های مدرن” که مدتها در انتظار آن بود ، گستردگی و عمق کامل حوزه هوش مصنوعی (AI) را بررسی می کند. نسخه چهارم آخرین فن آوری را در اختیار خوانندگان قرار می دهد ، مفاهیم را به روشی واحد تر معرفی می کند و یادگیری ماشینی جدید یا گسترده ، یادگیری عمیق ، یادگیری انتقال ، سیستم های چند عاملی ، رباتیک ، پردازش زبان طبیعی ، علیت و برنامه نویسی احتمالی را فراهم می کند. ، حریم خصوصی ، انصاف و ایمنی هوش مصنوعی.

[ad_2]

source link