دانلود کتاب Assessing the Sustainability and Biological Integrity of Water Resources Using Fish Communities

[ad_1]

این کتاب کاربرد خصوصیات جامعه ماهی را در ارزیابی پایداری و یکپارچگی بیولوژیکی آب شیرین بررسی می کند. موضوعات شامل استفاده از جوامع ماهی به عنوان شاخص های زیست محیطی در برنامه ریزی ، همکاری و شکل گیری مشارکت ؛ تأثیر گونه های خاص در ارزیابی IBI ؛ برنامه های منطقه ای برای مناطقی که قبلا IBI توسعه نیافته است ؛ IBI برای جریان آب سرد ، داخلی برنامه های خاص برای دریاچه ها ، دریاچه های بزرگ ، مخازن و توسعه پساب.

[ad_2]

source link