دانلود کتاب Astrology to Astronomy – The Study of the Night Sky From Ptolemy to Copernicus – With Biographies and Illustrations

[ad_1]

از آنجا که هزاران انسان بی شماری آینده آسمان شب را خوانده و تأثیر حرکت جرم آسمانی بر روی زمین را دیده اند ، این طالع بینی است ، این اولین تلاش برای درک ستاره ها و سیارات است. در مدت زمان کوتاهی ، بشر از رویه طالع بینی ، به کار بی شمار مردان و زنان بزرگ ، به تحقیق علمی بالغ در نجوم و کیهان شناسی روی آورده است. این کتاب افکار و اکتشافات چند نفر را دنبال می کند. شامل زندگینامه های بطلمیوس و کوپرنیک است.

[ad_2]

source link