دانلود کتاب At the Advent of Dusk

[ad_1]

شیکاگو در سال 1962. Gideon Keel ترسناک ترین خون آشام شهر است. تا وقتی کسی این کار را نکرد ، هیچ کس جرات ایستادن را نداشت. مری اشتراگن زیبا ، باانگیزه و از همه مهمتر مصمم است که اجازه ندهد کسی حتی خون آشام ها به مردمش که سعی در زندگی بهتر دارند آسیب برساند. او می داند که باید او را بکشد. با این حال ، هنگامی که او برای یافتن خون آشام مسئول قتل دو کودک به کمک نیاز داشت ، متوجه شد که با یافتن آنها در شهر موافقت کرده است. در عوض ، او خواست که یک شب با او بماند.

[ad_2]

source link