دانلود کتاب At the End of the Search: The Final Result

[ad_1]

در پایان جستجو یک داستان دردناک از آدم ربایی است که در طول جنگ خونین داخلی در السالوادور رخ داده است. از دید والدین ، ​​آنها به والدین خود گفتند كه فرزندانشان از خانه هایشان ربوده شده اند و آنها همچنین از اخبار آمریكا از نگاه اقوام مطلع شدند. این زبان توسط اعضای نزدیک خانواده ، با احساسات درونی مستقیم و عمیق ، از جمله یک رمان مهم تاریخی که شرح زندگی سالوادورها در آن دوران تراژیک است ، از نو ساخته شده است.

[ad_2]

source link