دانلود کتاب Atlas of Environmental Risks Facing China Under Climate Change :

[ad_1]

این اطلس جامع ترین و دقیق ترین مروری را در مورد خطرات زیست محیطی مرتبط با آسیب پذیری و سازگاری تغییرات آب و هوایی چین ارائه می دهد. این خطرات بهداشتی کشاورزی ، اکوسیستم ها و امواج گرمائی ناشی از تغییر اقلیم را برطرف می کند و خطرات زیست محیطی مورد انتظار را در قرن بیست و یکم تحت تغییرات آب و هوا و سناریوهای اجتماعی اقتصادی ارائه می دهد. ارزیابی دقیق و موجز ریسک در واحدهای شبکه نگاشت می شود ، بنابراین ارزیابی ریسک محیطی می تواند به راحتی برای مکان های خاص انجام شود. این اطلس کمک های مهمی به دانش دانش چین برای انطباق با تغییرات آب و هوایی کرده است و یک منبع ارزشمند برای دانشجویان و متخصصان در زمینه های علوم جغرافیایی و تغییرات آب و هوایی است.

[ad_2]

source link