دانلود کتاب Außerschulische Lernorte neu entdeckt : Wie selbstreguliertes Lernen in Gedenkstätten tiefgreifende Lernprozesse fördert

[ad_1]

چگونه می توان روند یادگیری عمیق موضوعات تاریخ ، به ویژه مکان های فوق برنامه آموزش تاریخ را ارتقا داد؟ چگونه می توان قابلیت های تاریخی را قابل مشاهده و ارزیابی کرد؟ این س andالات و س questionsالات دیگر مرکز این کتاب است. در تعدادی از مطالعات ، مفهوم جدید مدیریت توسعه اردوگاه کار اجباری استوفن سابق مورد ارزیابی قرار گرفت. این به طور مثال نشان می دهد که در یک محیط یادگیری تنظیم شده توسط خود ، ترکیبی از فن آوری ، زبانشناسی و روش های مربوط به محتوا ، یک فرایند یادگیری عمیق را ارتقا می بخشد. این کتاب همچنین رهنمودهایی را برای ارزیابی توانایی تاریخی در قالب اصطلاحاً سواد موضوعی تأیید می کند.

[ad_2]

source link