دانلود کتاب Authentizität und industriekulturelles Erbe : Zugänge und Beispiele

[ad_1]

تغییرات ساختاری اقتصادی و اجتماعی جامعه صنعتی ، فرهنگ مربوطه را در “بازسازی چشم انداز” پس از صنعتی و “موزه سازی” میراث صنعتی پیدا کرده است. استراتژی میراث فرهنگی صنعتی با ارزش افزوده مکان ها و مناظر جدیدی را ایجاد می کند که نقاط لنگر اصلی هویت منطقه ای و فراصنعتی هستند. به نظر می رسد استدلال واقعی برای روند ارزیابی میراث فرهنگی صنعتی بسیار مهم است. مقالات این جلد از منظرهای مختلف به بیان این روابط می پردازند. در عین حال ، آنها به اصالت فرهنگ صنعتی اهمیت تاریخی می بخشند.

[ad_2]

source link