دانلود کتاب Autisme et travail : un défi : Le parcours de la personne autiste, de l'enfance à l'âge adulte

[ad_1]

صد و پنجاه نفر وقف این کار هستند. شهادت آنها اغلب ما را تحت تأثیر قرار می داد ، به چالش می کشید و از ما سال می کرد. آنها ثابت کردند که چرا متخصصان در مناطق مختلف فرانسه تعصبات خود را کنار گذاشته و فراتر از تعهدات شغلی معلولان هستند. کتابی برای کمک به بهبود ادغام این زنان و مردان در محیط های اجتماعی و شغلی آنها.

[ad_2]

source link