دانلود کتاب Aux aguets

[ad_1]

کلر لاجوس اقداماتی را انجام داده است ، که گاهی اوقات الیاف پنهان و نامرئی دنیای درونی انسان و گاهی قلب جهان ، عجیب و غریب و بی عدالتی را کشف می کند. او محدودیت های ماجراجویی را می فهمد و با غواصی در اشکال مختلف موجودات (اعم از پوست شکننده یا سنگ) ، معنی را بازآفرینی می کند. وی از طریق مجموعه ای از تماس ها ابتدا با تفکر ، دانش غیرقابل درک و از دست دادن حقایق و سرانجام همدردی شاعر با تاریخ ، ماهیت چیزهای اطراف را درک می کند.

[ad_2]

source link