دانلود کتاب Babylonian-Assyrian Birth-omens and Their Cultural Significance

[ad_1]

RGVV (تاریخچه دین: مقاله ها و تحقیقات مقدماتی) اجزای متقابل تحقیق دینی (داده های متنی ، موقعیت نظری و نظم و انضباط) را گرد هم آورده و تحقیقات را از منظر انتقادی تاریخی انجام می دهد. این مجموعه تک نگاری ها و مطالب سرمقاله ای درباره موضوعات و موارد و همچنین کارهای تطبیقی ​​را در دوره های تاریخی از دوران باستان تا دوران مدرن منتشر می کند.

[ad_2]

source link