دانلود کتاب Back on Track : Fewer Things, Greater Depth

[ad_1]

بسیاری از فرآیندهای زائد در مدرسه وجود دارد. ما باید این مطالب را به دقت مطالعه کنیم و بررسی کنیم که آیا آنها به هدف اصلی مدرسه ارزش می بخشند.

[ad_2]

source link