دانلود کتاب Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen : 1.1. bis 31.12.2019

[ad_1]

از طریق این تصمیمات ، می توان درک صریح و بسته ای از سوابق دادگاه های قانون اساسی ایالت درگیر داشت. از یک سو ، تعامل بین قانون اساسی و قانون فدرال ، از سوی دیگر ، تأثیر متقابل قانون اساسی ایالت است که در حکم دادگاه قانون اساسی ایالت منعکس می شود. آنها جنبه مهمی از فدرالیسم آلمان را مستند می کنند.

[ad_2]

source link