دانلود کتاب Barbarians and Romans, A.D. 418-584 : The Techniques of Accommodation

[ad_1]

علی رغم تلاطم و تخریب متناوب ، بسیاری از مناطق غرب روم به طور منظم توسط بربرها کنترل می شد. گوتی ها ، بورگوندی ها و سایر خارجی ها بدون ایجاد مزاحمت در جمعیت ساکن شده و یا براندازی ساختار مالکیت زمین ، در این استانها مستقر شدند. والتر گوفارت این ترتیبات را بررسی كرد و نشان داد كه آنها براساس روشهای مالیات روم بوده و نه بر اساس روالهایی كه مدتهاست براساس فاكتورهای نظامی در نظر گرفته می شود (اصطلاحاً سیستم Hospitalitas). مالکان ساکن می توانند زمین های خود را بدون دخالت تصرف کنند ، زیرا درآمد مالیات ، نه خود زمین ، به ارتش بربرها و رهبران آن تعلق می گیرد.

[ad_2]

source link