دانلود کتاب Barbarians at the Gate: Studies in Language Attitudes

[ad_1]

مطالعه نگرشهای زبانی ، تحقیق درباره اعتقادات درباره ماهیت زبان و کاربردهای متعدد آن ، نحوه شکل گیری و تداوم این نگرش ها و تأثیر این نگرش ها بر رفتارها و سیاست های اجتماعی است. مطالعات نگرش زبان ، درک ما از مسائل نژادی ، طبقه بندی اجتماعی و اقتصادی ، کلیشه های فرهنگی ، مسائل آموزشی ، زبان شناسی عامیانه و فرهنگ عامه پسند اخیر را روشن می کند. این جلد آزمون چهار تقاطع در بررسی نگرشهای زبانی است: اقتدار ، وابستگی ، اصالت و سازگاری. در هر بخش ، مشارکت کنندگان بعد جدیدی را برای مطالعه نگرشهای زبانی معرفی کردند ، و همزمان چند نمونه از مطالعات نگرش زبانی را ارائه دادند که می تواند به درک و فهم ما از تنوع زبانی ادامه دهد.

[ad_2]

source link