دانلود کتاب Basics Brandschutz

[ad_1]

در نظر گرفتن حفاظت از آتش قسمت مهمی در برنامه ریزی ساختمان است. این اقدامات شامل اقدامات پیشگیرانه ای است که می تواند از ایجاد آتش سوزی جلوگیری كند و همچنین اقدامات پیشگیرانه ای كه موجب نجات افراد از ساختمانها می شود و اقدامات پیشگیرانه كه می توانند آتش را در صورت آتش سوزی متوقف كنند. حفاظت از آتش یکی از ویژگیهای مهم مورد نیاز قانون و بخش مهمی از پروسه ساخت ساختمان است. با این حال ، برای کارهای معماران ، مهمترین چیز درک زمینه و ذهنیت محافظت از آتش در برابر پیشگیری است تا بتوان آنها را از همان ابتدا در برنامه های خود گنجاند. دانش اولیه در مورد حفاظت در برابر آتش برای تهیه این دانش به مقررات متکی نیست و روابط اساسی در طرح حفاظت از آتش را توضیح می دهد.

[ad_2]

source link