دانلود کتاب Basics Fire Safety

[ad_1]

ایمنی در برابر آتش بخشی مهم در طراحی ساختمان است. این اقدامات شامل پیشگیری از آتش سوزی ، تسهیل نجات افراد در ساختمان های در حال سوختن و کمک به آتش نشانان در اطفا حریق است. مقررات قانونی یا مقررات ساختمانی ، مقررات سختگیرانه ایمنی در برابر آتش سوزی برای ساختمانهای تجاری و مسکونی تنظیم شده است. وظیفه اصلی معمار در ایمنی در برابر آتش استفاده از اصول و روشهای حفاظت از آتش در ابتدای فرایند طراحی است. این کتاب مفاهیم کلی و مبانی اساسی ایمنی در برابر آتش سوزی در طراحی معماری را توضیح می دهد ، نه فقط جزئیات ساختمانهای محلی. آئین نامه.

[ad_2]

source link