دانلود کتاب Basics of Medical Molecular Biology

[ad_1]

زیست شناسی مولکولی ادغامی بین بیوشیمی و ژنتیک است که به تحقیقات اساسی مولکولی متابولیسم مواد ژنتیکی ، یعنی همانندسازی ، رونویسی و ترجمه و دستکاری آنها در زندگی اختصاص یافته است. زیست شناسی مولکولی روش تحقیق ساختار مولکولی سه بعدی زیست است. منشاs و عملکرد زیست شناسی است و می تواند تحت تجسم بزرگ زیست شناسی کلاسیک مورد مطالعه قرار گیرد. آخرین ادغام زیست شناسی مولکولی و علوم کامپیوتر ، بیوانفورماتیک و زیست محاسباتی را توسعه داده است. مطالعه ساختار و عملکرد ژن (به عنوان مثال ژنتیک مولکولی) یکی از برجسته ترین زیرشاخه های زیست شناسی مولکولی است. این کتاب بر اصول اساسی در پشت بسیاری از بیماریهای مرتبط با سیستم ژنتیکی هسته ای و میتوکندری برای پیشگیری تخصصی و / یا مداخله تأثیر می گذارد.

[ad_2]

source link