دانلود کتاب Bauxite Mining in Africa : Transnational Corporate Governance and Development

[ad_1]

این کتاب عواقب گنجاندن کشورها و جوامع آفریقایی در زنجیره جهانی آلومینیوم را بررسی می کند. به اصطلاح “نبرد جدید در آفریقا” در 2000s نشان می دهد که شرایط زندگی در آفریقا به شدت تحت تأثیر چرخه مداوم رفاه و افسردگی است. کیفیت زندگی در حال حاضر به تصمیمات سرمایه گذاری و سیاست های مسئولیت اجتماعی شرکت های چند ملیتی بستگی دارد شرکت ها نویسنده با استفاده از شبکه تولید جهانی بوکسیت و آلومینیوم ، جنبه های سیاسی اجتماعی این وابستگی را متمرکز کرد و او از طریق مصاحبه های مختلف با طرف های مربوطه به این هدف دست یافت.

[ad_2]

source link