دانلود کتاب Be Kind

[ad_1]

قدرت مهربانی و راهی را که می توانید با تغییر یک رفتار همزمان ، خود و جهان را تغییر دهید ، کشف کنید.

خواه نسبت به دیگران ترحم نشان دهید یا آنقدر خوش شانس باشید که دلسوزی خود را بدست آورید ، مهربانی انرژی تحول آفرین نامحدودی دارد. هر روز طبق توصیه های راهنمای ارائه شده توسط Teen Breathe تمرین کنید و درک کنید که چگونه مزایا بر زندگی شما تأثیر می گذارد. مهارت های مداحی را فرا بگیرید ، از دانش آموزان جدید استقبال کنید ، مزایای نهفته در معلومات (نه معایب!) را که در حساسیت نهفته است ، تشخیص دهید و یاد بگیرید که به جای ترس از اختلاف ، جشن بگیرید. همچنین مهم است که با خود مهربان باشید ، بنابراین در مورد شناسایی ویژگی های خوب خود و ایجاد یک کیت مراقبت از خود مشاوره خواهید گرفت.

[ad_2]

source link