دانلود کتاب Beyond Cosmopolitanism : Towards Planetary Transformations

[ad_1]

با توجه به سنت های مختلف تفکر و آزمایش جهان ، این کتاب مرزی احیای جهان وطن گرایی معاصر را در پاسخ به چالش های زندگی در یک جهان به هم وابسته بررسی می کند. از طریق یک رویکرد چند رشته ای منحصر به فرد ، این بحث را نه تنها به جهانی گرایی یک طرفه جهان اروپا و آمریکا محدود می کند ، بلکه همچنین به بررسی جهان چندگانه تغییر روبرو با جهان وطنی می پردازد. این مجموعه به موضوعات اصلی مسئولیت بین المللی ، شهروندی جهانی و عدالت و اهمیت گفتگو میان تمدن ها ، فرهنگ ها ، ادیان و سنت ها می پردازد. هنگام بحث در مورد جنبه های اخلاقی و سیاسی جهانی شدن ، روشهای فراتر از جهان وطنی را با پیگیری یک کلانشهر پس از استعمار مشخص می کند که دارای عدالت جهانی ، گفتگوی بین تمدن و عزت همه مردم است.

[ad_2]

source link