دانلود کتاب Beyond Fear : A Toltec Guide to Freedom and Joy: The Teachings of Don Miguel Ruiz

[ad_1]

خرد موجود در این کتاب که زندگی را تغییر می دهد قدرت جایگزینی ترس با لذت را دارد. ترس ریشه تمام توافق های منفی است که در زندگی خود به دست می آوریم و این ما را از خوشبختی ناشی از ابتدای تولدمان خلاص می کند. وقتی می توانیم زندگی خود و جهان را بدون ترس و قضاوت ببینیم ، درمی یابیم که رویایی که رویای آن هستیم – واقعیت – می تواند به آرزوی مورد نظر ما تبدیل شود.

[ad_2]

source link