دانلود کتاب Bio- and Nanosorbents from Natural Resources :

[ad_1]

این کتاب با تأکید ویژه بر مواد استفاده شده در تصفیه آب ، کارهایی را در زمینه جاذب های نانو مشتق از پلیمرهای طبیعی مرور می کند. این شامل مواد طبیعی با چارچوب های آلی یا معدنی است که می توان از آنها نانومواد تهیه کرد. بنابراین این نانومواد می توانند برای تقویت سایر بسترها مورد استفاده قرار گیرند و شکل اصلی آنها دارای بازده جذب فوق العاده ای است. مواد توصیف شده در این کتاب منشأ طبیعی یا بیولوژیکی دارند ، بنابراین سازگار با محیط زیست و غیر سمی هستند. این کتاب نحوه ترکیب و استفاده از این مزایای مواد توصیف شده را شرح می دهد. بنابراین ، این باعث جذب شیمی دانان ، متخصصان فناوری نانو ، مهندسان محیط زیست و همه دانشمندانی می شود که معمولاً در زمینه آلودگی و اصلاح آب کار می کنند تا آنها را در ابتکار عمل در فن آوری های جدید الهام بخشد.

[ad_2]

source link