دانلود کتاب Biosynthetic Technology and Environmental Challenges :

[ad_1]

این کتاب مروری جامع در مورد روش های بیوسنتز برای تولید مواد شیمیایی مهم صنعتی و چالش های زیست محیطی به کار رفته در آن است. در 19 فصل آن جنبه های مختلف فن آوری بیوسنتز از دیدگاه متخصصان برجسته در این زمینه بحث شده است. این شامل انواع روشهای اصلاح بیولوژیکی ، از جمله استفاده از میکروارگانیسم ها ، گیاهان متابولیکی ، روش های مبتنی بر زیست توده و روش های فناوری سبز است. علاوه بر این ، همچنین تحقیقات مهم در زمینه های زیر را مورد بررسی قرار داد: کمپوست زباله های آلی و خطرناک ، مدیریت مواد مغذی و مواد مغذی ناشی از زباله های صنعتی کشاورزی ، پیشرفت های فن آوری در بیوسنتز و فاکتورهای زیست شکن و تصفیه بیولوژیکی فاضلاب. این کتاب به ادبیات علمی در زمینه فناوری بیوسنتز و چالش های مربوط به محیط زیست برای محققان و دانشمندان شاغل در این زمینه کمک می کند.

[ad_2]

source link