دانلود کتاب Blue blood : Blaues Blut

[ad_1]

خون آبی n ورودی در دفتر خاطرات الب. چشم انداز بی نظیر یک صبح در ژانویه 2020 در لحظه گذشته تجربه شده و سپری شده است. زمان چقدر کوتاه است؟ وقتی شعور من دیگر همه اینها را نمی داند ، صد سال دیگر جهان چگونه خواهد بود. بدون جسم ، بدون ذهن ، بدون ذهن ، بدون هوشیاری. بدون آگاهی ، وجودی وجود ندارد. بدون وجود ، هیچ عملکردی وجود ندارد. NBlue Blood n ورودی در دفتر خاطرات الب. چشم انداز منحصر به فرد در صبح ژانویه 2020. تجربه غنی گذشته است. زمان چقدر کوتاه است؟ وقتی شعور من دیگر چیزی درباره آن نمی داند ، صد سال دیگر این مکان ها چگونه به نظر می رسند. بدون بدن ، ذهن وجود ندارد. بدون ذهن ، هیچ هوشیاری وجود ندارد. بدون آگاهی ، وجودی وجود ندارد. بدون وجود ، هیچ عملکردی وجود ندارد. چه وجود کوتاه.

[ad_2]

source link