دانلود کتاب BNE-Strukturen gemeinsam gestalten : Fachdidaktische Perspektiven und Forschungen zu Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Lehrkräftebildung

[ad_1]

پیوند بین توسعه پایدار ، تحول و ماندگاری در آینده ، ارزش مرجع مهمی را در تمام سطوح اجتماعی و مکانی نشان می دهد. بنابراین ، آموزش برای توسعه پایدار (ESD) مربوط به استراتژی های توسعه پایدار جهانی می تواند در شکل گیری جهانی رو به آینده ما را پشتیبانی کند ، که در آن شبکه ای از دانشگاه ها با هدف تقویت مهارت های ESD معلمان (آینده) در شمال راین-وستفالن ایجاد شده است. این گروه از این کار شبکه متولد شده است. دیدگاه ها (که فراتر از نوردراین-وستفالن نیز گسترش می یابد) ، نتایج تحقیقات انتخاب شده ، و آموزش برای توسعه پایدار در آموزش معلمان چشم انداز را مطرح کنید.

[ad_2]

source link