دانلود کتاب Bochumer Kirche im Luftkrieg 1939-1945

[ad_1]

این سند به چند موضوع اختصاص دارد: رفتار کلیسا در طول جنگ از 1939 تا 1945 ، به عنوان نمونه شورای منطقه ای بوخوم. اظهارات كلیسایی در مورد جنگ ، به ویژه بمباران شهرهای منطقه روح توسط نیروهای متفقین ، در متن جنگ ایدئولوژیك و واقعی سیستم نازی مطرح شد. شهادت افراد تحت تأثیر جنگ بمباران ، رنج شخصی و مشترک آنها را در یک جنگ فزاینده گسترده نشان می دهد. اگرچه اساساً کلیسا با جنگ موافقت می کرد ، اما کشیشان نیز صدای انتقادی می کشیدند و وضعیت کلی را متفاوت می کردند. در کشورهای نازی ، کلیساها به طور فزاینده ای به بازارهای ویژه هدایت می شوند.

[ad_2]

source link