دانلود کتاب Border Situations – Crises – Postcritical Creativity

[ad_1]

برای بشر هیچ مشکلی برای بقا وجود ندارد ، از جمله رشد جمعیت جهان ، منابع محدود ، مشکلات ارتباطات بین فرهنگی و بیش از حد اطلاعات. تاکنون هیچ راه حل قانع کننده ای وجود ندارد. مناطق تنش ذکر شده در این جلد در برابر تنش و مقاومت بیش از حد افراد و جوامع برطرف شده است. آنها نیروی محرک ایده پردازی تفکر فلسفی و پویایی فرآیند هستند و پویایی فرآیند استراتژی بقا است که به فلسفه عملی منجر می شود. وضعیت عبور از مرزها نشان می دهد “یک مرد چیست و می تواند چه شخصیتی شود” (کارل جاسپر). این کتاب با استفاده از تعداد زیادی مثال از زمینه های روان درمانی ، هنر و اقدامات سیاسی نشان می دهد که تحلیل تاریخی و پدیدارشناختی نیاز به تکمیل روشهای پویای فرآیند دارد.

[ad_2]

source link