دانلود کتاب Breakfast in the Ruins and Other Stories: The Best Short Fiction Of Michael Moorcock Volume 3 (Moorcock Best Short Fiction 3)

[ad_1]

این سومین و آخرین قسمت از مجموعه معتبر داستان های کوتاه مورکاک گلانچ است که مجموعه ای از بهترین آثار وی است. از “ساکنان زمان” تا “صبحانه در خرابه” ، داستان های اینجا از نظر سبک ، اجرا و مضامین بسیار متفاوت است.

[ad_2]

source link