دانلود کتاب Brewing Resistance : Indian Coffee House and the Emergency in Postcolonial India

[ad_1]

در سال 1947 ، استعمارزدایی منجر به زندگی بهتر کشاورزان ، کارگران ، دانشجویان ، دالیت ها و اقلیت های مذهبی در هند شد. با این حال ، تا دهه 1970 ، این وعده محقق نشده بود. گروه های مختلف برای عدالت اجتماعی جنگیدند ، اما در پاسخ ، نخست وزیر ایندیرا گاندی قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و آزادی های مدنی را لغو کرد. امید به استعمار در دوره پسااستعماری ناامید شد ، اما این امید خیلی زود به یک کابوس تبدیل شد. در این کتاب ، کریستین پلیس داستان ناشناخته ای از جنبش ضد اضطراری را روایت می کند ، که بر اساس شواهد تازه کشف شده و تاریخ شفاهی با افرادی که جنبش ضد اضطراری را رهبری کرده اند ، دیده شده است.

[ad_2]

source link