دانلود کتاب Briefe 1791–1793

[ad_1]

در این دوره ، 236 نامه از گوته حفظ شد و 243 نامه برای درج در دسترس بود. مرکز رسمی وی سازماندهی مجدد تئاتر ویمار ، بازسازی کاخ دوکال ، ادامه استخراج معدن ایلمنو و علاقه علمی دانشگاه ینا است. زندگی خصوصی او به رابطه او با کریستین ولپیوس و انتقال خانواده به فرائون پلان بستگی دارد. گوته تحقیقات خود را در زمینه اپتیک و تئوری رنگ آغاز کرد. آثار ادبی عمدتا توسط آثار نسخه جدید برلین تعیین می شوند.

[ad_2]

source link