دانلود کتاب British Industrial Steam Locomotives : A Pictorial Survey

[ad_1]

اولین لوکوموتیو بخار مورد استفاده در هر راه آهن در انگلیس در صنعت مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از لوکوموتیو صندوق عقب جدید و دست دوم زمانی از جنبه های رایج راه آهن بریتانیا بود و این حجم تولیدکنندگان زیادی را که لوکوموتیو بخار زیادی ساخته اند را پوشش می دهد. دیوید ماتر از قرن نوزدهم تا اواسط قرن 20 به صنعت و پیمانکاران خدمت کرد. تولید کنندگان مختلف ، و راهنماهای مفید برای تحقیق و مدل سازی بخار صنعتی.

[ad_2]

source link