دانلود کتاب China’s Rural Development Road :

[ad_1]

این کتاب به طور سیستماتیک تجربیات و مشکلاتی را که طی 30 سال از آغاز اصلاحات اقتصادی در توسعه روستایی در چین وجود داشته مرور می کند. بنابراین ، از منظر توسعه به مهمترین جنبه های جوامع روستایی چین ، کشاورزان و کشاورزی می پردازد ، مانند سیستم مدیریت کشاورزی ، مالکیت زمین روستایی ، سیستم مالیاتی و مالیاتی روستایی ، سیستم مالی و سیستم فناوری. ، ساختار حاکمیت روستایی ، فقرزدایی ، حفاظت از محیط زیست و غیره روش اتخاذ شده ترکیبی از نظریه ها ، قوانین و استراتژی های اساسی با شیوه های توسعه روستایی برای تجزیه و تحلیل داستان های موفقیت و مشکلات دیرینه ، کشف علل هر دو و ارائه چشم انداز توسعه روستایی است.

[ad_2]

source link