دانلود کتاب Chipped Stone Tools in Formative Oaxaca, Mexico : Their Procurement, Production and Use

[ad_1]

ابزارهای شن از محوطه باستان شناسی می توانند منبع اطلاعات اجتماعی و اقتصادی ساکنان باشند. در این جلد ، نویسنده ویلیام جی پاری تجزیه و تحلیل خود را از ابزارهای سنگریزه ای که در سایت های معدنی سازی اولیه و میانی در دره اوخاکا ، مکزیک یافت شده است ، معرفی می کند. جلد 8 مجموعه فرعی پیش از تاریخ و بوم شناسی انسانی در دره اوخاکا.

[ad_2]

source link