دانلود کتاب Christianity: Discover Facts About Christianity For Kids!

[ad_1]

این کتاب برای کودکانی که درباره مسیحیت کنجکاو هستند ، برای آنها مناسب است. بسیاری از افراد هدف واقعی آن را نمی فهمند ، اما این مجموعه حقایق به کودکان کمک می کند تا معنای آن و اهمیت آنها را بهتر درک کنند. اگر فرزندان شما می خواهند در مورد این آیین به طریقی که می فهمند بیشتر بدانند ، این کتاب کتاب خوبی برای خواندن است.

[ad_2]

source link