دانلود کتاب Chromosome Techniques

[ad_1]

این کتابچه راهنمای آزمایشگاهی مطالعه کروموزوم ها در سیستم های گیاهی ، حیوانی و انسانی را شامل می شود و شامل پروتکل ها و اصول مربوط به آن است. این شرایط آزمایشگاه دانشمند را برآورده می کند و اطلاعات دقیق در مورد مکانیزم عملیاتی مورد استفاده در سطح کروموزوم را فراهم می کند.

[ad_2]

source link