دانلود کتاب CIM Justification and Optimisation

[ad_1]

این کتاب یک مدل اثبات و بهینه سازی را ارائه می دهد که به اندازه کافی کامل برای گرفتن توابع مهم مورد نیاز محیط تصمیم گیری پیچیده برای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری تولید یکپارچه است. این مدل ابزاری را برای تعیین کمیت صفات کیفی فراهم می کند.

[ad_2]

source link