دانلود کتاب Classroom Management in Teacher Education Programs :

[ad_1]

این کتاب تأثیر تلفیق استراتژی های مدیریت کلاس با ارتباط فرهنگی و پویایی تدریس در برنامه درسی روش خدمات مقدماتی شهری را بررسی می کند. این کتاب ابتدا مسئله ادغام مدیریت کلاس در زندگی افراد تأثیرگذار در یادگیری را مطرح کرد. سپس چندین مورد موردی از دانشجویان گروه کنترل تحقیق که دوره مدیریت کلاس در دوره روشهای خود ندارند ، بررسی شد. پس از شکستن چالش های کنترل دانش آموزان ، این کتاب DCMA را به عنوان چارچوبی ارائه می دهد که مربیان معلمان می توانند دوره های روش های جامعی را ایجاد کنند. سپس ، کتاب دانش آموزان گروه آزمایشی تحقیق و چگونگی بهره مندی آنها از این برنامه درسی جامع در طول دوره آمادگی معلم و سال اول تدریس را تحلیل می کند.

[ad_2]

source link