دانلود کتاب Climate Change and Writing the Canadian Arctic :

[ad_1]

تغییرات آب و هوا و قطب شمال کانادایی تأثیر تغییرات آب و هوا را بر ادبیات و فرهنگ کانادا بررسی می کند. تجزیه و تحلیل سخنان همیشه در حال تغییر پیرامون کشف کشتی گمشده اعزامی فرانکلین با هدف برجسته کردن منافع سیاسی و اقتصادی است که از نظر تاریخی نگرش کانادا را نسبت به قطب شمال الهام گرفته و آثار ادبی را شکل داده است. خوانش های دقیق “بدون حمام” کاتلین وینتر و “حق سرد بودن” شیلا وات-کلوتی آخرین تغییر در حاکمیت ملی به مدیریت قطبی.

[ad_2]

source link