دانلود کتاب Communicating Across Cultures and Languages in the Health Care Setting : Voices of Care

[ad_1]

این کتاب راهی جدید برای درک پیچیدگی ارتباطات در یک محیط مراقبت های بهداشتی متنوع از نظر فرهنگی و زبانی ارائه می دهد. این اوج دو دهه تحقیق در آفریقای جنوبی است. با توجه به روند جهانی شدن و مهاجرت ، این زمینه کاربردهای آشکاری در فضای بین المللی گسترده تر دارد. نویسنده پویایی زبانی تعامل سلامت بین فرهنگی و دیدگاه ها و روایت های چندین شرکت کننده را از مقدار زیادی شواهد در مکان ها و بیماری های مختلف بررسی کرده است. این کتاب شامل مجموعه ای از ملاحظات نظری ، روش شناختی و تجربی ، روشهای تحقیق کیفی و کاربردهای آنها را در زمینه های بین فرهنگی روشن می کند. این کتاب منبع ارزشمندی را برای متخصصان بهداشت ، مربیان پزشکی و پزشکان زبان و همچنین دانشجویان و محققان در زمینه تحلیل گفتمان و علوم انسانی پزشکی فراهم می کند.

[ad_2]

source link