دانلود کتاب Comparative Politics of Southeast Asia : An Introduction to Governments and Political Regimes

[ad_1]

این کتاب درسی مقدمه ای جامع در مورد سیستم های سیاسی همه کشورهای آسه آن و تیمور شرقی از منظر مقایسه ای است. این نهاد سیاسی ، بازیگران و فرایندها را در یازده ایالت بررسی کرد ، که شامل کشورهای دموکراتیک و رژیم های استبدادی است. مطالعه هر کشور شامل تجزیه و تحلیل سیستم حاکمیت فعلی ، احزاب سیاسی و سیستم انتخاباتی و همچنین ارزیابی کشور ، سیستم حقوقی و نهادهای اداری آن است. دانشجویان علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای همچنین در مورد روند انتقال دموکراتیک و تداوم اقتدارگرایی و چگونگی تأثیر جامعه مدنی و رسانه ها بر فرهنگ سیاسی هر کشور اطلاعاتی کسب خواهند کرد.

[ad_2]

source link