دانلود کتاب Concurrent Conceptual Design and Materials Selection of Natural Fiber Composite Products :

[ad_1]

این کتاب موضوعات مربوط به توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی را در مرحله طراحی مفهومی فرآیند توسعه محصول در بر می گیرد. این روشها و ابزارهای مهندسی همزمان مورد استفاده در توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی را توصیف می کند و در مورد فعالیتهای اصلی طراحی مفهومی ، مانند توسعه و انتخاب طرح مفهومی هندسی ، انتخاب مواد و انتخاب فرآیند تولید بحث می کند. این کتاب همچنین شامل مطالعات موردی ، شامل تصاویر مرتبط با طراحی مفهومی توسعه محصولات کامپوزیت الیاف طبیعی است ، تا راهنمای عملی طراحان در مورد استفاده از ابزارهای انتخاب شده در پروژه های خود را ارائه دهد.

[ad_2]

source link